Charakteristika školy

Základní škola Jeví?ko je jedinou školou tohoto typu v Jeví?ku. Od listopadu 2002 je Základní škola  slou?ena se Zvláštní školou a od 1. 1. 2003 se tato škola stala p?ísp?vkovou organizací pod názvem Základní škola a Zvláštní škola Jeví?ko, vialis 40mg okres Svitavy. Od 1. 1. 2006 došlo ke zm?n? názvu na Základní škola Jeví?ko. Z?izovatelem  školy  je  M?sto  Jeví?ko.

Základní škola  Jeví?ko je úplnou školou s 1. až  9. postupným ro?níkem. Škola  poskytuje základní vzd?lávání cca 400 žák?m, hospital z toho speciáln? pedagogickou pé?i formou skupinové integrace zajiš?uje cca 30 žák?m. Na 1. stupni i 2. stupni výuka probíhá ve dvou paralelních t?ídách, celkem 18 t?íd.  Pr?m?rná napln?nost t?íd se pohybuje kolem 20 žák?. Škola umož?uje vzd?lávání žák? s lehkým mentálním postižením formou skupinové integrace. Žáci jsou rozd?leni do t?í speciálních t?íd. Pr?m?rný   po?et   žák? ve t?íd? je  cca 10.

Základní škola zabezpe?uje zájmové vzd?lávání v zájmových kroužcích a školní družin?. Školní družina má trvale t?i odd?lení, do kterých je rozd?leno cca 75 žák?.

Budova ZŠ má moderní dobré vnit?ní vybavení. Nachází se v ní 16 kmenových t?íd, 6 samostatných odborných pracoven (F-Ch, P, Vv, dílna, u?ebna PC, cvi?ný byt). Odborná pracovna fyziky a chemie je vybavena laboratorní technikou, u?ebna p?írodov?dy didaktickou technikou: PC, DVD p?ehráva?, dataprojektor. Škola má k dispozici audiovizuální techniku (digitální kamera, digitální fotoaparát, televizory, video, DVD p?ehráva?...). U?ebna informatiky má v síti zapojeno 14 po?íta??. Sborovna a kabinety vyu?ujících jsou propojeny po?íta?ovou sítí s možností internetové komunikace.Žáci mají p?ístup na internet v u?ebn? informatiky a v žákovské knihovn? školy, která je umíst?na v kabinet? vyu?ujícího.  Každý žák si m?že informaci vyhledat a na míst? zpracovat (PC, tiskárna). Pracovna výtvarné výchovy a dílna pro nedostatek t?íd slouží jako kmenová t?ída. V bezprost?ední blízkosti školy je školní zahrada se zahradním altánem, který je využíván pro výuku i relaxaci.Nemáme vlastní školní h?išt?, proto využíváme dv? h?išt? Gymnázia Jeví?ko, s um?lým povrchem pro mí?ové sporty a atletické h?išt?, které je v nevyhovujícím stavu.

Spolupráce školy s rodi?i žák? se neustále rozvíjí. Základním prvkem vzájemné spolupráce rodi?? a školy je funk?ní Sdružení rodi??, p?átel a sponzor? školy (SRPS). Hlavní výbor tvo?í minimáln? jeden volený zástupce t?ídy. Rodi?e mohou konzultovat prosp?ch a chování žáka nejen na t?ídních sch?zkách (4x ro?n?), ale  kdykoli po vzájemné dohod? s vyu?ujícím, t?ídním u?itelem i ?editelem školy. P?i jednání rodi?? se zástupci školy mohou být žáci p?ítomni. K projednání d?ležitých, neodkladných záležitostí jsou rodi?e pozváni mimo?ádn?, písemn? nebo telefonicky. Rodi?e žák? 9. ro?níku jsou zváni výchovným poradcem na sch?zku k volb? povolání.
Rodi?e jsou o ?innosti školy informováni prost?ednictvím školního ?asopisu, webových stránek školy (www.zsjevicko.cz). Možnost komunikace po internetu stále vylepšujeme.
K p?átelskému setkávání rodi?? a školy dochází také v dob? akcí pro ve?ejnost (dny otev?ených dve?í, dílny pro rodi?e a d?ti, výstavy, váno?ní besídky, váno?ní koncert, t?lovýchovná  akademie, ukázkové hodiny, ples školy apod.)
Správním orgánem školy je školská rada (je sestavena z?izovatelem školy) z?ízená v roce 2005, která se schází minimáln? 2 x ro?n? a neformáln? zajiš?uje dohled nad vzd?lávacími aktivitami školy a jejím hospoda?ením.
Standardní úrove? oboustranné komunikace funguje s M?stem Jeví?kem, z?izovatelem školy (slavnostní vy?azování žák? 9. ro?níku v ob?adní síni, váno?ní koncert v m?stském kin?, výstavy, úklid m?sta, výsadba zelen?, exkurze na M?stský ú?ad v Jeví?ku, beseda se starostou m?sta, vystoupení D?tského aerobiku pro ve?ejnost na kulturních a  sportovních akcích, spoluú?ast na akcích m?stské knihovny apod.)
Zú?ast?ujeme se vzd?lávacích akcí po?ádaných Pedagogickým centrem Pardubice.
V oblasti prevence sociáln? patologických jev? úzce spolupracujeme s  Policií ?R, okresním metodikem prevence, odborem pé?e o dít?, léka?i.
Každoro?n?  žádáme o grantové  p?ísp?vky  z rozpo?tových prost?edk? Pardubického kraje  na zvyšování úrovn? environmentálního vzd?lávání, výchovu a osv?tu (EVVO), organizaci volno?asových aktivit školy a podporu prevence sociáln? patologických jev?.
V oblasti výchovného poradenství a kariérového poradenství využíváme služeb  Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Svitavy, PPP Boskovice a Ú?adu práce v  Moravské T?ebové. Partnerství budujeme s ob?anským sdružením Spole?nost Renata provozující ekocentrum a ekoporadnu  v  B?lé u Jeví?ka. Spolupráce vede k  napl?ování stanovených cíl? EVVO a  zvyšování úrovn? environmentální výchovy ve  škole.
Úzce spolupracujeme se Základní um?leckou školou v Jeví?ku.

Kontakty

Základní škola Jevíčko
U Zámečku 784
569 43 Jevíčko

info@zsjevicko.cz

datová schránka ID:artmm53

IČO:70996814

TELEFONY
ředitel: Mgr. Miloslav Parolek                 461 325 245
ekonom,zástupce: 461 325 216,            464 620 233, 464 620 234

školní družina: 516 411 383

praktická škola: 464 620 235               K. H. Borovského 586

Školní poradenské pracoviště

GDPR

pověřenec

 

 

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

logolink MSMT VVV hor barva cz

 

Naše škola realizuje projekt "Dílny ZŠ Jevíčko", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0582, zaměřený na rozvoj technických dovedností.

Školský portál Pardubického kraje

Kdo je zde

Právě přítomno: 524 hostů a žádný člen

Přeložit stránky